Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Veggies

Die regstruktuur van jou besigheid is van die uiterste belang. Dit kan óf ʼn belemmernis, óf ʼn voordeel wees.

Die regsentiteite waaruit jy kan kies, is:

  • Alleeneienaarskap
  • Vennootskap
  • Beslote Korporasie (geen nuwe registrasies word sedert die uitvaardiging van die nuwe Wet op Maatskappe van 2008 toegelaat nie)
  • Private Maatskappy
  • Besigheidstrust
  • Persoonlike Aanspreeklikheidsmaatskappy (Hierdie entiteit is slegs tot die beskikking van lede van sekere beroepe, soos prokureurs, mediese praktisyns, rekenmeesters, bourekenaars, ens.)
  • Kombinasie van regsentiteite

Dit is baie belangrik om jou besigheid op ʼn belastingdoeltreffende wyse te struktureer; maar wees versigtig – moet nooit jou besigheid slegs om belastingredes op ʼn sekere wyse struktureer nie. Die volgende aspekte behoort ook ʼn rol in die keuse van die optimale regstruktuur vir jou besigheid te speel.

Aantal besigheidseienaars

ʼn Alleeneienaarskap as regsentiteit kan slegs deur een eienaar gebruik word. Indien jou besigheid egter geen ander eienaars het nie, kan jy ook van ʼn private maatskappy, beslote korporasie, ingelyfde professionele praktyk (in die geval van ʼn professionele persoon van wie die professionele vereniging die gebruik van hierdie regsentiteit toelaat), besigheidstrust, of ʼn kombinasie van regstrukture gebruik maak. Die wetlike perke op die minimum en maksimum aantal besigheidseienaars vir die verskillende regsentiteite is soos volg:

Vennootskap: Minimum 2 – Maksimum 20
Private Maatskappy: Minimum 1 – Geen maksimum nie
Beslote Korporasie: Minimum 1 – Maksimum 10
Besigheidstrust: Geen perke nie

Kontinuïteit

As dit vir jou belangrik is dat jou besigheid ná jou dood moet voortgaan, moet jy ʼn regsentiteit kies wat dit sal toelaat. ʼn Alleeneienaarskap as regsentiteit staan nie apart van jou persoonlike boedel nie. ʼn Besigheid wat as ʼn alleeneienaarskap bedryf word, sal dus saam met die eienaar sterf. Slegs die bates kan, ná die delging van alle skuld, aan die erfgenaam/erfgename oorgedra word.

ʼn Vennootskap word met die dood van enigeen van die vennote ontbind. ʼn Private maatskappy en ʼn beslote korporasie is regsentiteite wat apart van die persoonlike boedel van hul eienaars staan. Hierdie twee regsentiteite bied dus kontinuïteit ná jou dood. Dit beteken dat die besigheid sal voortbestaan, selfs al sterf jy. Slegs die eienaarskap van die besigheid sal van hande verwissel, maar die besigheid self sal nie deur jou dood geraak word nie.

Hoewel ʼn inter vivos-trust nooit vir gebruik as ʼn regsentiteit vir ʼn besigheid bedoel is nie, kan dit as sodanig gebruik word. Die bates sal deur die trustees, in hulle hoedanigheid as trustees, besit word en sal dus apart van die persoonlike boedels van die trustees staan. Die trustees kan skuld namens die trust aangaan en nie in hulle persoonlike hoedanigheid nie en sodoende kan die skuld van die trust van die persoonlike boedel van die trustee geskei word. Indien jy egter ʼn besigheidstrust as regsentiteit wil gebruik, bekom asseblief regsadvies, aangesien dit vir ʼn leek ʼn mynveld kan wees.

Indien jy jou besigheid wil verkoop, sal die regsentiteit en kontinuïteit ook ʼn kwessie wees. Slegs ʼn private maatskappy, beslote korporasie en besigheidstrust, as strukture, sal jou toelaat om jou besigheid as ʼn entiteit te verkoop. Met alleeneienaarskappe en vennootskappe sal jy slegs die besigheidsbates kan verkoop. Die nuwe eienaar(s) sal hulle eie skuldooreenkomste met die krediteure moet beding.

Koste van administrasie

Weens die aard van die regsentiteit, sal dit jou niks ekstra kos om jou besigheid as ʼn alleeneienaarskap te bedryf nie. Daarenteen sal die gebruik van ʼn private maatskappy as ʼn regsentiteit aan die ander punt van die kosteskaal lê. Indien die voordele wat jy uit die spesifieke struktuur van jou keuse put, egter swaarder as die koste weeg, sal dit die moeite werd wees om die ekstra koste van die administrasie aan te gaan.

Belasting

Die verskillende regsentiteite word verskillend belas. ʼn Alleeneienaarskap en ʼn vennootskap word volgens die individuele inkomstebelastingskaal belas – tans tussen 18% en 41%.

ʼn Private maatskappy en ʼn beslote korporasie word teen ʼn vaste koers van 28% belas. Op enige bedrag wat as dividend verklaar word, word 15% dividendbelasting gehef.

ʼn Besigheidstrust word teen ʼn vaste koers van 41% belas

Die eienaar van ʼn private maatskappy of beslote korporasie kan ook ʼn werknemer van daardie spesifieke regsentiteit wees. Hy/Sykan dus ʼn salaris, sowel as werknemervoordele soos ʼn motortoelaag, ens. ontvang. Hierdie situasie maak die weg oop vir die optimale belastingstruktuur vir ʼn besigheidseienaar.

Die verskillende regsentiteite word ook vir die doeleindes van kapitaalwinsbelasting verskillend gehanteer. Enige kapitaalwins deur ʼn alleeneienaarskap of vennootskap, word teen ʼn koers van 40% ingesluit. Vir beslote korporasies, private maatskappye en trusts is die insluitingskoers 80%.

Alle regsentiteite sal hereregte, op ʼn skaal van 0% tot 13% van die waarde van die eiendom, op die aankoopprys van ʼn onroerende eiendom betaal.

Boedelbelasting sal nie die besigheidsentiteit in die geval van ʼn trust, beslote korposasie of private maatskappy raak nie. Die boedel van die eienaar van ʼn lid se belang by ʼn beslote korporasie, of die boedel van die eienaar van aandele in ʼn private maatskappy, sal egter boedelbelasting op die waarde van die lid se belang of aandele moet betaal. ʼn Alleeneienaar se boedel sal bedoelbelasting op die netto waarde van die besigheid betaal. Die boedel van ʼn vennoot sal boedelbelasting op daardie persentasie van die netto waarde van die besigheid wat deur die vennoot besit is, betaal.

Sekerheid

ʼn Vraag wat elke besigheidseienaar moet vra, is wat van sy/haar persoonlike bates sou word as sy/haar besigheid insolvent raak. In die geval van ʼn alleeneienaarskap, of vennootskap, is die besigheidseienaar se persoonlike boedel altyd in gevaar. Met ander woorde, indien die besigheid insolvent raak, sal sy/haar persoonlike bates verkoop word om sy/haar besigheidkrediteure te betaal.

Indien jy jou besigheid as ʼn beslote korporasie, private maatskappy of trust bedryf, word jou besigheids- en persoonlike bates geskei. Sou jou besigheid insolvent raak, sal jou persoonlike bates beskerm wees, op voorwaarde dat jy nie in jou persoonlike hoedanigheid as borg vir die skuld van jou besigheid geteken het nie.

Die finansiering van jou besigheid

ʼn Alleeneienaarskap, vennootskap en trust kan finansiering in die vorm van ʼn lening slegs van buite die besigheid bekom. ʼn Beslote korporasie kan ʼn belang by die besigheid aan ʼn finansier verkoop en net so kan ʼn private maatskappy aandele in die maatskappy aan ʼn finansier verkoop. Laasgenoemde twee besigheidsentiteite bied dus meer opsies vir die finansiering van die besigheid.

Kombinasie van regsentiteite

Dit is moontlik om jou besigheid sodanig te struktureer dat jy die voordele van die verskillende regsentiteite kan benut. Jy kan, byvoorbeeld, jou besigheid as ʼn private maatskappy bedryf en ʼn familietrust stig wat die aandele in die maatskappy besit.

Sodoende kan jy groot op boedelbelasting bespaar, omdat die waarde van die aandele in die maatskappy in die hande van die trust in waarde vermeerder, en nie in jou hande nie. Dit is slegs een voorbeeld van hoe jy voordeel uit ʼn kombinasie van verskillende strukture kan put.

Wees egter versigtig – indien jy van hierdie soort finansiële manipulasie gebruik wil maak, het jy professionele hulp nodig.

Artikel geskryf deur Adv. Kobus Engelbrecht, Bemarkingshoof: Sanlam Besigheidsmark

 

 

Jy kan hierdie dinge beheerJy kan hierdie dinge beheerhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/jy-kan-hierdie-dinge-beheer.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/APictureWorth_ArticleBlogBanner.jpg, /businessblog/PublishingImages/APictureWorth_ArticleBlogBanner.jpg10/17/2017 8:49:04 AM088399aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-10-16T22:00:00ZDaar is sekere elemente waaroor ons in ons besighede beheer het waarop ons moet fokus. Deur hierdie elemente nougeset te bestuur, kan ons ons besighede deur die doolhof van besigheidsonsekerheid en ekonomiese werklikhede wat buite ons beheer lê, stuur.
Konsekwentheid in dissiplinêre sakeKonsekwentheid in dissiplinêre sakehttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/konsekwentheid-in-dissiplinere-sake.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/consistency_banner.jpg, /businessblog/PublishingImages/consistency_banner.jpg8/7/2018 6:39:16 AM088402aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-08-06T22:00:00ZDie hoofrede waarom van werkgewers vereis word om konsekwent met die instel van tugaksies of tugmaatreëls te wees, is om seker te maak dat hulle nie arbitrêr optree nie.

 Related Posts

 

 

Vrywillige WerkersVrywillige Werkershttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/vrywillige-werkers.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/LabourNews2_ArticleBlogBanner.jpg, /businessblog/PublishingImages/LabourNews2_ArticleBlogBanner.jpg7/14/2016 12:47:29 PM0192323aspx8220http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2016-07-13T22:00:00ZAlle werkers, onbetaalde vrywilligers ingesluit, het ʼn grondwetlike reg op billike arbeidspraktyke. Tog word “onbetaalde werknemers wat vir welsynsorganisasies werk” spesifiek van die bepalings van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes uitgesluit.
Die afswaai in besigheidswinste en die implikasies daarvanDie afswaai in besigheidswinste en die implikasies daarvanhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/die-afswaai-in-besigheidswinste-en-die-implikasies-daarvan.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/SanlamBlogThedownturninbusiness.jpg, /businessblog/PublishingImag/businessblog/PublishingImages/SanlamBlogThedownturninbusiness.jpges/SanlamBlog_The%20downturn%20in%20business.jpg6/24/2016 7:26:27 AM088335aspx5639http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2016-05-11T22:00:00ZSuid-Afrikaanse besighede is onder druk. Die totale netto bedryfsoorskot (NBO) vir alle korporasies (verteen-woordigend van besigheidsverdienste) het verlede jaar met 3.8% gedaal.

 Most Read

Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam