Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Veggies

Wanneer iemand as ʼn begunstigde ten opsigte van die doodsvoordele van ʼn langtermynversekeringspolis benoem word, moet die voor- en nadele eers sorgvuldig saam met jou finansiële beplanner oorweeg word, voordat ʼn finale besluit geneem word. Indien die planhouer (polishouer) nie ʼn begunstigde benoem nie, sal die opbrengs aan die planhouer se bestorwe boedel uitbetaal word.

Voordele

 1. Sodra die eis toegestaan is, word die doodsvoordele onmiddellik aan die begunstigde uitbetaal.
 2. Die opbrengs van die polis is nie aan eksekuteursgelde en die eise van boedelkrediteure onderhewig nie. (Daar moet egter genoeg kontant in die boedel of andersins beskikbaar wees om boedeluitgawes en -skuld te betaal, ten einde die verpligte verkoop van boedelbates om kontanttekorte te dek, te vermy).
 3. Die planhouer (polishouer) kan na eie keuse begunstigdes benoem, nieteenstaande sy of haar huwelikstatus en huweliksregime. [Verwys na die uitspraak van Mbha JA van die Hoogste Hof van Appèl in V. Naidoo v Discovery Life en 4 ander (2012/2017) ZASCA 88 met datum 31 Mei 2018.]
 4. Tensy ʼn planhouer ʼn polis onvoorwaardelik aan ʼn derde party sedeer, kan hy/sy tydens sy/haar leeftyd vryelik daarmee handel. Die polishouer kan die benoeming van ʼn begunstigde te eniger tyd kanselleer en ʼn nuwe begunstigde benoem, indien hy of sy so sou verkies.

Nadele (geen begunstigde benoem nie)

 1. ʼn Boedel neem ongeveer 3 maande om af te handel en dit neem gemiddeld ten minste 6 maande om uit te betaal.
 2. Indien die planhouer binne gemeenskap van goedere getroud is, vestig die opbrengs in die gesamentlike boedel en sal die langslewende gade op ten minste die helfte van die opbrengs aanspraak kan maak.
 3. Die opbrengs wat aan ʼn begunstigde uitbetaal word, word nie beskerm deur ʼn testamentêre bepaling dat sodanige opbrengs van die begunstigdes se gesamentlike boedel uitgesluit is nie. Die opbrengs kwalifiseer ook nie as ʼn erflating, wat van die berekening van aanwas uitgesluit sal wees nie.
 4. In die geval van ʼn huwelik of egskeiding, word die benoemings van begunstigdes op polisse dikwels gekanselleer. Dit skep ʼn groot risiko. Huwelike, egskeidings en wysigings aan testamente vervang nie outomaties begunstigdes op polisse nie, en die planhouer moet persoonlik die kansellasie van ʼn begunstigde en die benoeming van ʼn nuwe begunstigde by die versekeringsmaatskappy registreer. Dit kan nie ná sy of haar dood gedoen word nie. Versekeraars sal slegs aan die boedel of die begunstigde(s) op hulle rekords uitbetaal.
 5. Betalings aan begunstigdes wat oorsee bly en wat die fondse daarheen oorgeplaas wil hê, is nie outomaties van valutabeheerregulasies vrygestel nie. Erflatings wat uit die boedel oorgeplaas word, is outomaties vrygestel. Betalings aan begunstigdes op polisse kwalifiseer nie as erflatings nie en die normale, soms streng, valutebeheermaatreëls geld dus in gevalle waar, byvoorbeeld, die begunstigde in Suid-Afrika gewoon het toe die benoeming gedoen is, maar oorsee woon wanneer die doodsvoordele uitbetaal word.
 6. Betalings kan nie gedoen word aan begunstigdes wat nie in staat is om hulle eie sake te bestuur nie (byvoorbeeld, Alzheimers- of demensielyers) of wat insolvent is nie. In sulke gevalle moet die betaling gedoen word aan die curator bonis (persoon wat deur die hof aangestel is om die boedel van iemand wat nie regsbevoeg is nie, te behartig) of die trustee van die insolvente boedel, onderskeidelik. (Indien die opbrengs aan die testateur se boedel betaalbaar is, kan ʼn testamentêre trust gebruik word om vir sodanige omstandighede voorsiening te maak.)
 7. Betalings kan nie aan minderjarige begunstigdes (persone onder die ouderdom van 18) gedoen word nie, maar slegs aan hulle natuurlike of wettige voogde of, in die afwesigheid van voogde, aan die Voogdyfonds van die Meester van die Hooggeregshof. Indien die betaling aan ʼn voog gedoen word, is daar die risiko dat dit in riskante bates belê kan word, of nie tot voordeel van die minderjarige gebruik kan word nie. Die statutêre Voogdyfonds sal die fondse aan die minderjarige uitbetaal wanneer hy/sy 18 word. Daar kan egter op die benoemingsvorm aangedui word dat, indien die voordele aan die begunstigde toeval terwyl hy/sy nog minderjarig is, die opbrengs aan Sanlam Trust se Voogdytrust betaal moet word. Fondse sal dan onmiddellik beskikbaar wees vir die minderjarige se behoeftes sodra die eis toegestaan is en die kapitaal word professioneel geadministreer tot voordeel van die minderjarige en op sodanige wyse dat hy/sy beskerm word. Die testateur wat ʼn minderjarige as begunstigde wil benoem, kan dit ook so in sy of haar testament aandui en bepaal dat die opbrengs in trust gehou word tot en met die ouderdom wat deur die testateur of die trustakte aangedui word. In laasgenoemde geval sal die opbrengs egter eksekuteursgelde tot gevolg hê.
 8. Indien die benoemde begunstigde reeds dood is, sal die opbrengs aan die bestorwe boedel van die planhouer – nie die begunstigde nie – betaal word. Dit sal deel van die restant van die boedel uitmaak. Die eksekuteur en erfgename van die begunstigde het geen aanspraak op die opbrengs nie.
 9. Die opbrengs is nie beskikbaar vir die betaling van boedelskuld, belasting en uitgawes nie, wat problematies kan wees – veral gegewe die feit dat die parlement onlangs Meestersgelde en boedelbelasting verhoog het. SANLAM TRUST verlaag eksekuteursgelde tot 1.5% van die opbrengs van langtermynversekeringspolisse wat aan die boedel betaal word om boedellaste te dek – op voorwaarde dat hierdie instruksie in die testament bevat word (NB).

Die benoeming van ʼn begunstigde op ʼn polis en die sedering van ʼn polis aan iemand, is twee heeltemal verskillende aksies. Wanneer ʼn polis onvoorwaardelik aan iemand gesedeer word, word daardie persoon die polishouer en kan hy/sy daarmee handel soos hy/sy goeddunk – insluitend begunstigdes benoem!

Die opbrengs van langtermynversekeringspolisse is as ‘geagte eiendom’ in die boedel van die versekerde lewe aan boedelbelasting onderhewig. Dit maak geen verskil of begunstigdes benoem is, of nie. Dieselfde reël geld aan polisse wat onvoorwaardelik gesedeer is, waar die oorspronklike polishouer die versekerde lewe op die polis is, en sterf.

Raadpleeg jou professionele finansiële beplanner sonder versuim oor hierdie kwessies.

Artikel geredigeer en herskryf deur David Thomson, Senior Regsadviseur, Sanlam Trust.

 

 

Begunstigdefondse en die WerkgewerBegunstigdefondse en die Werkgewerhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/begunstigdefondse-en-die-werkgewer.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/Retirement_fund_Banner.jpg, /businessblog/PublishingImages/Retirement_fund_Banner.jpg6/15/2018 11:07:50 AM0185174aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-06-11T22:00:00ZIn hierdie artikel, onthul David Thomson, Senior Regsadviseur van Sanlam Trust, die verrassende statistieke wat onlangs in die “Sanlam Besigheidsmark Survey” vir 2018 deurgegee is.
Die reg op verhoor voor skorsingDie reg op verhoor voor skorsinghttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/die-reg-op-verhoor-voor-skorsing.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/suspension-blog.jpg, /businessblog/PublishingImages/suspension-blog.jpg5/15/2019 6:14:00 AM0185313aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-05-14T22:00:00Zn ʼn tugverhoor het ʼn werknemer die reg om aangehoor te word, voordat ʼn oordeel gevel word. Maar het ʼn werknemer die reg om aangehoor te word voor skorsing in afwagting op die uitslag van die verhoor?

 Related Posts

 

 

Die afswaai in besigheidswinste en die implikasies daarvanDie afswaai in besigheidswinste en die implikasies daarvanhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/die-afswaai-in-besigheidswinste-en-die-implikasies-daarvan.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/SanlamBlogThedownturninbusiness.jpg, /businessblog/PublishingImag/businessblog/PublishingImages/SanlamBlogThedownturninbusiness.jpges/SanlamBlog_The%20downturn%20in%20business.jpg6/24/2016 7:26:27 AM0185296aspx6238http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2016-05-11T22:00:00ZSuid-Afrikaanse besighede is onder druk. Die totale netto bedryfsoorskot (NBO) vir alle korporasies (verteen-woordigend van besigheidsverdienste) het verlede jaar met 3.8% gedaal.
ByverdienstesByverdiensteshttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/byverdienstes.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/Moonlighting_ArticleBlogBanner.jpg, /businessblog/PublishingImages/Moonlighting_ArticleBlogBanner.jpg6/23/2016 8:42:15 AM0185239aspx4512http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2016-06-22T22:00:00ZDie verdien van ekstra geld buite werksure klink dalk na ʼn goeie idee. Maar wat as die werkgewer daarteen beswaar het? Hoef die werknemer van ekstra aktiwiteite buite werksure aan die werkgewer verslag te doen? Die antwoord is nie eenvoudig nie.

 Most Read

Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam