Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Veggies

​​Hoe kan die besigheidspersoon seker maak dat daar nie haakplekke met die afhandeling van sy of haar persoonlike boedel is nie?

Clive Hill, regsadviseur by Sanlam Trust, kyk na ʼn paar fidusiêre beplanningskwessies.

As ʼn besigheidspersoon verstaan jy waarskynlik Robbie Burns se frustrasie toe hy sy welbekende reëls geskryf het: “The best laid schemes of mice and men gang aft agley.” (Mense en muise se beste planne loop dikwels skeef).

Net soos jy dink dat jou eie boedelbeplanning en die versekering dat jou testament aan al jou wense ten opsigte van voorsiening vir jou gesin en jou besigheidsopvolging gestalte gee, afgehandel is, verneem jy van iets anders wat gehanteer moet word.

Wat is dus die slaggate waarop ʼn mens bedag moet wees?

 1. Dit is die moeite werd om jou daaraan te herinner dat, tensy jy ʼn alleeneienaar is, jy nie die bates van jou maatskappy of BK in jou testament kan hanteer nie. Jy kan slegs jou aandeel in jou maatskappy, of jou ledebelang in jou BK, hanteer. As daar natuurlik ʼn koop-en-verkoopooreenkoms in plek is, sal dit voorrang geniet. Selfs daarsonder, sal die oorlewende medeaandeelhouers of -lede oor ʼn voorkoopreg beskik om ʼn aanbod vir die koop van jou aandele aan jou eksekuteur te rig. Slegs as hulle dit nie wil doen nie, kan jy jou aandeel aan iemand anders bemaak. Dit is baie beter om sekerheid te hê en te weet dat daar ʼn kontantinvloei in jou boedel sal wees.

 2. Dieselfde beginsels geld vir ʼn familietrust. Die trustakte bepaal wat met die trustbates gebeur, nie jou testament nie. Die enigste skakel wat daar kan wees, is die sogenaamde ‘testamentêre voorbehoud’-klousule in die trustakte wat jou in staat stel om ʼn trustee in jou testament te benoem om ná jou dood jou op te volg. Enige klousule in die trustakte wat voorgee om jou enige soort van beheer (selfs via jou testament) oor die trustbates self te gee, is gevaarlik en kan deur die inkomste-owerhede teen jou gebruik word – hulle kan beweer dat, aangesien jy oor die beheer daarvan beskik, die trustbates vir boedelbelastingdoeleindes as deel van jou boedel beskou moet word.

 3. Terug na die koop-en-verkoop-ooreenkoms – dit is dalk in plek, maar is dit op datum? Het die versekeringsdekking met die verhoogde waarde van jou besigheid tred gehou? Indien nie, sal die oorlewende besigheidsvennote die tekort uit hulle eie sakke moet aanvul, en sal jy gewis nie gewild wees nie.

 4. Nog ʼn aspek wat dikwels oorgesien word, is die impak van die kapitaalwinsbelasting op jou boedel, wanneer jou eksekuteur jou aandele aan jou vennote verkoop, of wanneer jou aandele aan jou erfgename oorgedra word, en dus KWB tot gevolg het. Terwyl jou boedel ten minste ʼn kontantbetaling uit die uitbetaal van jou lewenspolis sal ontvang, wees versigtig om nie die hele verkoopsopbrengs deur middel van ʼn erflating aan ʼn spesifieke persoon (ʼn erfgenaam) toe te wys nie. Aangesien erfgename hulle bemakings belastingvry ontvang, sal jou ander erfgename (‘universele erfgename’) in effek die koste van enige belasting wat aan die restant van jou boedel gekoppel is, dra, selfs al ontvang hulle geen deel van hierdie verkoopsopbrengs nie. Jy moet vir genoeg kontant in jou boedel begroot om ʼn verskeidenheid uitgawes te dek, waarvan die KWB en boedelbelasting ten opsigte van die waarde van jou besigheidsbelange nie die minste is nie.

 5. Dit lê voor die hand, maar word dikwels nie werklik waardeer nie, dat die bank wat ʼn persoonlike borg vir die sekerheid van ʼn lening (dikwels jare gelede) van jou ontvang het, die reg het om, indien daardie lening nie uit die opbrengs op ʼn lewenspolis terugbetaal word nie, terugbetaling van jou bestorwe boedel te eis. Dit kan tot ʼn kontantkrisis lei, wat op sy beurt jou eksekuteur kan noop om bates, besigheidsbates ingesluit, te verkoop. Gebeurlikheidsaanspreeklikheide wat spruit uit ʼn situasie waarvoor daar nie ʼn afbetaalplan is nie, kan jou ander planne en voorsiening beïnvloed.

  Gewoonlik is die las egter iets so eenvoudig as ʼn eiendomsverband. ʼn Mens sou dink dat ʼn skuld van hierdie aard in ons moderne wêreld maklik afgeset kan word teen die belofte van ʼn bate wat deur lewensdekking geskep kan word. Maar baie uitleners vra nie eens vir so ʼn belofte nie. Hulle sekuriteit lê in die bate self en, wanneer jou eksekuteur dit moet verkoop om likiditeit te bewerkstellig, is die uitlener vreemd stil oor die ontwrigting wat die ontydige verkoop van die eiendom vir die oorblywendes veroorsaak.

 6. Baie besigheidspersone besit vuurwapens vir selfbeskerming en laat dit aan gespesifiseerde erfgename na. Soms vergeet hulle om ook die ammunisie na te laat. Belangriker nog is dat die erfgenaam om ʼn lisensie aansoek moet doen en vir die berg van die vuurwapen moet betaal indien die lisensie nog nie na 6-maande gematerialiseer het nie.

 7. Jou huweliksvoorwaardes kan ʼn groot impak op die afhandeling van jou boedel hê. As jy, byvoorbeeld, binne gemeenskap van goedere getroud is, kan jy slegs die helfte van die gesamentlike boedel in jou testament bemaak (ingeslote die kontant wat uit die verkoop van jou besigheidsbelange ontvang word). As jy buite gemeenskap van goedere, maar ingevolge die aanwasbedeling, getroud is, kan ʼn aanwas-eis jou boedel in die gesig staar, of jou boedel kan op ʼn aanwasbetaling van die oorlewende geregtig wees.

 8. ʼn Geskiedenis van probleme met nakoming kan die oordrag van jou aandele na jou vennote of erfgename vertraag. Sake soos agterstallige belasting, agterstallige KMIE-opgawes (CIPC), of nienagekome kontraktuele verpligtinge, kan duur vertragings skep, wat dalk ingryping deur ʼn boekhouer of prokureur mag vereis.

 9. Kontant is koning! Genoegsame kontant in jou boedel is die oplossing vir die meeste probleme. Net so kan te min die verkoop van bates verplig, saam met verdere uitgawes en kan dit jou erfgename en besigheidsvernnote met baie frustrasie laat.

Moet dus nie soos die muis wees wat nie eers daaraan gedink het dat ʼn ploeg haar nes sou omdolwe nie, maar beplan vir die nagmerrie-scenario. As dit nie gebeur nie is jy in elk geval altyd beter daaraan toe.

 

 

Jy kan hierdie dinge beheerJy kan hierdie dinge beheerhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/jy-kan-hierdie-dinge-beheer.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/APictureWorth_ArticleBlogBanner.jpg, /businessblog/PublishingImages/APictureWorth_ArticleBlogBanner.jpg10/17/2017 8:49:04 AM088399aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-10-16T22:00:00ZDaar is sekere elemente waaroor ons in ons besighede beheer het waarop ons moet fokus. Deur hierdie elemente nougeset te bestuur, kan ons ons besighede deur die doolhof van besigheidsonsekerheid en ekonomiese werklikhede wat buite ons beheer lê, stuur.
Konsekwentheid in dissiplinêre sakeKonsekwentheid in dissiplinêre sakehttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/konsekwentheid-in-dissiplinere-sake.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/consistency_banner.jpg, /businessblog/PublishingImages/consistency_banner.jpg8/7/2018 6:39:16 AM088402aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-08-06T22:00:00ZDie hoofrede waarom van werkgewers vereis word om konsekwent met die instel van tugaksies of tugmaatreëls te wees, is om seker te maak dat hulle nie arbitrêr optree nie.

 Related Posts

 

 

Vrywillige WerkersVrywillige Werkershttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/vrywillige-werkers.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/LabourNews2_ArticleBlogBanner.jpg, /businessblog/PublishingImages/LabourNews2_ArticleBlogBanner.jpg7/14/2016 12:47:29 PM0192323aspx8220http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2016-07-13T22:00:00ZAlle werkers, onbetaalde vrywilligers ingesluit, het ʼn grondwetlike reg op billike arbeidspraktyke. Tog word “onbetaalde werknemers wat vir welsynsorganisasies werk” spesifiek van die bepalings van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes uitgesluit.
Die afswaai in besigheidswinste en die implikasies daarvanDie afswaai in besigheidswinste en die implikasies daarvanhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/die-afswaai-in-besigheidswinste-en-die-implikasies-daarvan.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/SanlamBlogThedownturninbusiness.jpg, /businessblog/PublishingImag/businessblog/PublishingImages/SanlamBlogThedownturninbusiness.jpges/SanlamBlog_The%20downturn%20in%20business.jpg6/24/2016 7:26:27 AM088335aspx5639http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2016-05-11T22:00:00ZSuid-Afrikaanse besighede is onder druk. Die totale netto bedryfsoorskot (NBO) vir alle korporasies (verteen-woordigend van besigheidsverdienste) het verlede jaar met 3.8% gedaal.

 Most Read

Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam